Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår og salgsbetingelser for nettportalen nerdrummuseum.com ved
salg av produkter og tjenester relatert til Nerdrum Museum.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter og tjenester tilbudt på
nerdrummuseum.com og i våre fysiske lokaler. Salgsbetingelsene utgjør sammen med
bestillingen innlagt i nettportalen på nerdrummuseum.com, bekreftet gjennom en
ordrebekreftelse, eller fysisk betaling i våre lokaler, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om
hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling.
Billetter har en begrenset gyldighet pr. utstilling og/eller arrangement og inngangsbillett med
gjeldende tidsrom. Alle besøkende skal vise gyldig billett ved kontrollpunkt for å komme inn
i utstilling. Digitale billetter (QR-kode eller annet digitalt format) aksepteres på lik linje med
billetter på papir. 
Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse
lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på
www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i
de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og
eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det
som særskilt er av- talt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig
lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av
varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Parter

Selger er: Foreningen Nerdrum Museum, Forretningsadresse: Røvik gård, 3294 STAVERN,
postnummer: 3909 LARVIK, Norge, registrert i Brønnøysund-registeret (brreg.no) med
org.nr.: 930 960 233 , telefon: 48426156, e-post: admin@nerdrummuseum.com, og blir i det
følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som
kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.
Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som
selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og
den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for produkter og tjenester fra det tidspunkt den blir bestilt
over vår online portal www.nerdrummuseum.com, eller fysisk i museets lokaler.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren
reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som
varen eller tjenesten bestilles.
Nerdrum Museum aksepterer betaling gjennom Vipps, Stripe, PayPal og i kontanter.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt en digital
bekreftelse på kjøpet eller overtatt varen fysisk i våre utsalgslokaler.
Avbestilling av billetter, tjenester, omvisninger eller ombooking/endring av dato for
museumsbesøk og omvisninger må inntreffe skriftlig eller over telefon senest 48 timer
før tjenesten eller besøket skal gjennomføres.
For varer og produkter som selges fysisk i våre utsalgslokaler, gjelder varen som levert
når den er hentet av kjøper.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene
levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Salg av museumsbilletter, omvisninger, kurs, konferanser, konsertbilletter og andre
kulturarrangement er unntatt angrerettloven.

https://www.forbrukerradet.no/forside/varer-og-tjenester/kultur/
For andre fysiske produkter kjøpt fra vårt utsalgssted, gjelder mulighet til refundering
innen 14 dager. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager
fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen
ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper
har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje
skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrerett for fysiske produkter og varer gjelder kun hvis produktet leveres tilbake i
løpet av fristen i original tilstand og i original innpakning.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens
rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen
mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning
fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for
eksempel e-post).

 • Oppfyllelse – 
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan
  imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selge- ren ikke
  kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for
  selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.
  Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
  Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge
  med å fremme kravet.
 • Heving
 – Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings- tidspunktet, skal kjøperen
  oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom
  selger ikke leverer varen innen tilleggs- fristen, kan kjøperen heve kjøpet.
  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen.
  Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av
  avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er
  avgjørende.
  Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet
  som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende
  innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
 • Erstatning – 
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen.
  Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring
  utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på
  avtaletiden, unn- gått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen eller tjenesten – kjøperens
rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved produktet eller tjenesten må kjøper innen rimelig tid
etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han
eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det
skjer innen 2 uker fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon
kan skje senest to uker etter at kjøper overtok varen eller tjenesten.
Dersom varen eller tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller
forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven
kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og
omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra
selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 • Retting eller omlevering


  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting.
  Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er
  umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas
  innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps-
  forsøk for samme mangel.
 • Prisavslag


  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen eller tjenesten ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
 • Heving


  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller
loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i

henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen
eller tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve
erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter
ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer/ubrukte
tjenester.

 • Oppfyllelse


  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen eller
  tjenesten ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å
  fremme kravet.
 • Heving


  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet
  vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele
  kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og
  kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve
  renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan
  kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig
  for gebyr etter inkassoloven.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen
begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre
kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven,
kun innhente og lagre de person- opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal
kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun
bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen
med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse
eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt
med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500

eller www.forbrukerradet.no.